W dniu 25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej Nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („GDPR”, „RODO”).

W związku z procesem rekrutacji, podjęciem zatrudnienia oraz obsługi kadrowo – płacowej w LEO-SPED Międzynarodowy Transport i Spedycja poniżej informacje dotyczące przetwarzania Pani / Pana danych osobowych.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest LEO-SPED Międzynarodowy Transport i Spedycja z siedzibą w Choroszczy przy ulicy Warszawskiej 21.

CEL I PODSTAWA PRZETWARZANIA PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH

Pani / Pana dane osobowe przetwarzane będą w procesie rekrutacji oraz świadczenia pracy na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilno-prawnej. Zakres obowiązków na danym stanowisku pracy określają art. 100 i 211 Kodeksu Pracy oraz obowiązujący u Administratora Danych Osobowych, Regulamin Pracy, zarządzenia, procedury, organizacja pracy, przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, odpowiedzialność za mienie pracodawcy powierzone pracownikowi oraz indywidualne lub zbiorowe wykonanie praw i korzystanie ze świadczeń związanych z zatrudnieniem, a także do celów zakończenia stosunku pracy.

Podstawą prawną przetwarzania Pani / Pana danych osobowych jest:

 • obowiązek prawny ciążący na Administratorze, zgodnie z Kodeksem Pracy (art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku tzw. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, dalej: RODO), wobec czego ich podanie jest obowiązkowe, a ich nie podanie uniemożliwia nawiązanie stosunku pracy;

 • dobrowolna zgoda;

 • ustalenie, dochodzenie lub ochrona roszczeń pomiędzy Panią / Panem a Administratorem Danych Osobowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

ODBIORCY DANYCH

Pani / Pana dane osobowe mogą być ujawnione wyłącznie podmiotom:

 • świadczącym usługi prywatnej opieki medycznej, jeżeli wyrazi Pani / Pan na to zgodę,

 • prowadzącym na rzecz Administratora obsługę prawną, księgową, kadrową,

 • świadczącym na rzecz administratora usługi informatyczne,

Przetwarzanie Pani / Pana danych osobowych może zostać powierzone przez Administratora wyłącznie:

 • dostawcom usług lub produktów działającym w imieniu Administratora w szczególności podmiotom świadczącym usługi IT, HR, księgowe, kurierskie, pocztowe, serwisowe, ubezpieczeniowe i szkoleniowe.

Zgodnie z zawartymi z wyżej wymienionymi podmiotami umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, Administrator wymaga od dostawców takich usług zgodnego z przepisami prawa, wysokiego stopnia ochrony prywatności i bezpieczeństwa Pani / Pana danych osobowych przetwarzanych przez nich w imieniu Administratora.

OKRES PRZECHOWYWANIA

Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji procesu zatrudnienia oraz stosunku pracy, po czym dane będą przechowywane przez okres właściwy dla przedawnienia roszczeń i czynów karalnych. Administrator może przechowywać Państwa dane osobowe przez okres dłuższy niż wskazany wyłącznie wtedy, gdy wynika to z obowiązku nałożonego na Administratora przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, np. przepisy nakładające obowiązek przechowywania dokumentacji pracowniczej przez określony czas.

UPRAWNIENIA OSOBY POWIERZAJĄCE SWOJE DANE OSOBOWE DO PRZETWARZANIA

Posiada Pani / Pan prawo żądania na podstawie RODO:

 • art. 15 – dostępu do treści swoich danych

 • art. 16 – ich sprostowania

 • art. 17 – ich usunięcia

 • art. 18 – ograniczenia przetwarzania

 • art. 20 – przenoszenia danych

 • art. 21 – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania państwa danych osobowych w granicach art. 6 ust. 1 lit. f)

W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie powyższej zgody przed jej cofnięciem może Pani / Pan ją cofnąć w dowolnym momencie.

Realizacja praw, o których mowa powyżej może odbywać się poprzez wskazanie swoich żądań i przesłane ich Inspektorowi Ochrony Danych na adres e-mail: rodo@leosped.eu

W przypadku, jeżeli uzna Pani / Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO przysługuje Pani / Pana prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.